alto   asta   lungo   triplo   peso3   disco1   giavell.4   martello3   m 80   m 150   m 300   m 600   m 1000   m 1200   m 2000   m 80hs   m 300hs   marcia 3km   tetrathlon   pentathlon   4x100   3x1000   4x8642   3x800   varie